Windgebieden in de Noordzee

De Nederlandse overheid wil met het Energieakkoord het aandeel windenergie in de Nederlandse energiemix aanzienlijk vergroten en benut hiervoor drie – op de Noordzee aangewezen – windenergiegebieden.

Transmissienetbeheerder TenneT is door de minister van Economische Zaken als netbeheerder op zee aangewezen. Zij zullen in de drie windenergiegebieden vijf platforms realiseren. Het platform transporteert de door windturbines opgewekte elektriciteit naar landstations voor aansluiting op het Nederlandse elektriciteitsnet. Door meerdere instanties en organisaties is aangegeven dat er behoefte is om data in te kunnen winnen op zee voor diverse doeleinden. Het Ministerie van Economische Zaken heeft hiervoor Rijkswaterstaat/CIV de opdracht gegeven om data inwinning op de platformen te realiseren. In 2016 is daarom het project ‘Maritiem IV Servicepunt'(MIVSP) gestart.

Doel van het project is om tegen zo laag mogelijke investering- en exploitatiekosten een functioneel en betrouwbare dienst te realiseren. Als gevolg van gedeeld gebruik van dezelfde informatie –  afkomstig van de sensoren op de platformen – door meerdere partijen, zullen de totale kosten voor de informatievoorziening veel lager zijn dan in het geval iedere partij het voor zichzelf moet organiseren.

De opdracht

Om de kosten verder te reduceren bouwt Rovitech Projects in opdracht van Rijkswaterstaat op het land een testopstelling (mock up) waar apparatuur-opstellingen en -instellingen worden voorbereid voor gebruik op zee. Onze kennis van nautische systemen zoals marifonie, radar en overige ICT-systemen zijn een belangrijke bijdrage aan de installatie en het testen van de benodigde sensoren.

De testopstelling wordt gebouwd in Stellendam.